Numar zile maxim concediu medical

Art. 13 OUG 158/2005 Concediul şi indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă CAPITOLUL II Concediul şi indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă Art. 13 (1) Durata de acordare a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă este de cel mult 183 de zile în interval de un an, socotită din prima zi de îmbolnăvire. (2) Începând [...]

TITLUL VI: Formarea profesională

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale Art. 192 (1) Formarea profesională a salariaţilor are următoarele obiective principale: a)adaptarea salariatului la cerinţele postului sau ale locului de muncă; b)obţinerea unei calificări profesionale; c)actualizarea cunoştinţelor şi deprinderilor specifice postului şi locului de muncă şi perfecţionarea pregătirii profesionale pentru ocupaţia de bază; d)reconversia profesională determinată de restructurări socioeconomice; e)dobândirea unor [...]

TITLUL VII: Dialogul social

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale Art. 211 Pentru asigurarea climatului de stabilitate şi pace socială, prin lege sunt reglementate modalităţile de consultări şi dialog permanent între partenerii sociali. Art. 212 (1) Consiliul Economic şi Social este instituţie publică de interes naţional, tripartită, autonomă, constituită în scopul realizării dialogului tripartit la nivel naţional. (2) Organizarea şi funcţionarea [...]

TITLUL VIII: Contractele colective de muncă

Art. 229 (1) Contractul colectiv de muncă este convenţia încheiată în formă scrisă între angajator sau organizaţia patronală, de o parte, şi salariaţi, reprezentaţi prin sindicate ori în alt mod prevăzut de lege, de cealaltă parte, prin care se stabilesc clauze privind condiţiile de muncă, salarizarea, precum şi alte drepturi şi obligaţii ce decurg din [...]

TITLUL IX: Conflictele de muncă

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale Art. 231 Prin conflicte de muncă se înţelege conflictele dintre salariaţi şi angajatori privind interesele cu caracter economic, profesional sau social ori drepturile rezultate din desfăşurarea raporturilor de muncă. Art. 232 Procedura de soluţionare a conflictelor de muncă se stabileşte prin lege specială. CAPITOLUL II: Greva Art. 233 Salariaţii au dreptul [...]

TITLUL X: Inspecţia Muncii

Art. 237 Aplicarea reglementărilor generale şi speciale în domeniul relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă este supusă controlului Inspecţiei Muncii, ca organism specializat al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. Art. 238 Inspecţia Muncii are în subordine inspectoratele teritoriale de muncă, organizate în fiecare judeţ [...]

TITLUL XI: Răspunderea juridică

CAPITOLUL I: Regulamentul intern Art. 241 Regulamentul intern se întocmeşte de către angajator, cu consultarea sindicatului sau a reprezentanţilor salariaţilor, după caz. Art. 242 Regulamentul intern cuprinde cel puţin următoarele categorii de dispoziţii: a)reguli privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă în cadrul unităţii; b)reguli privind respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării oricărei forme de [...]

TITLUL XII: Jurisdicţia muncii

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale Art. 266 Jurisdicţia muncii are ca obiect soluţionarea conflictelor de muncă cu privire la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale sau, după caz, colective de muncă prevăzute de prezentul cod, precum şi a cererilor privind raporturile juridice dintre partenerii sociali, stabilite potrivit prezentului cod. Art. 267 Pot fi părţi [...]

TITLUL XIII: Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 276 Potrivit obligaţiilor internaţionale asumate de România, legislaţia muncii va fi armonizată permanent cu normele Uniunii Europene, cu convenţiile şi recomandările Organizaţiei Internaţionale a Muncii, cu normele dreptului internaţional al muncii. Art. 277 (1) În sensul prezentului cod, funcţiile de conducere sunt cele definite prin lege sau prin reglementări interne ale angajatorului. (2) Prezenta [...]

Coduri concedii medicale 301-400

CLASIFICATIA INTERNATIONALA A MALADIILOR (CIM) COD CAUZA IMBOLNAVIRII 301 Sindrom amnezic org,neind de alcool, subs psihoact 302 Delir, neindus de alcool si alte subst psihoactive 303 Alte tulb mentale dat.unei lez.cerebr. 304 Tulb personalit. si comportam.dat.unei afectiuni 305 Tulb mental.organica sau simptomatica, fara preciz 306 Tulb mental si comportament legate de consum alc. 307 Tulb.ment.de [...]